• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ถิรสํวโร
วัดแม่แรง
2
ฐิตปญฺโญ
วัดพานิชสิทธิการาม
3
เขมานนฺโท
วัดอินทขิล
4
ปภฺสสโร
วัดป่าซางงาม
5
อธิปญฺโญ
วัดฉางข้าวน้อยเหนือ
ทั้งหมด 5 รายการ
1 / 1