• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ยโสธโร
วัดดอนหลวง
2
สุขวฑฺฒโก
วัดป่าบุก
3
คุณวีโร
วัดดอนตอง
4
ธีรปญฺโญ
วัดบ้านดอนน้อย
5
ยสวฑฺฒโณ
วัดดอนน้อย
6
กลฺยาณธฒฺโม
วัดป่าแดด
7
ขนฺติธโร
วัดป่าเหียง
ทั้งหมด 7 รายการ
1 / 1