• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
อิสฺสรญาโณ
วัดบ้านล้อง
2
นาถสีโล
วัดสุวรรวิหาร
3
ถาวโร
วัดโปร่งรู
4
กนฺตสีโล
วัดต้นธง
5
ถาวรสทฺโธ
วัดสุวรรวิหาร
6
ปญฺญาวุฑโฒ
วัดโปร่งรู
7
เมธีปชฺโชโต
วัดหนองเจดีย์
8
กุนา
วัดสุวรรณวิหาร
9
จารุวณฺโณ
วัดสุวรรวิหาร
ทั้งหมด 9 รายการ
1 / 1