• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ชุตินฺธโร
วัดเสาหิน
2
กิตฺติปญโญ
วัดช้างสี
3
รวิวํโส
วัดพระธาตุหริภุญชัย
4
ฐิตธฺมโม
วัดสังฆาราม
5
มุ่งประโยชน์
วัดมงคลปุญชยาราม
6
สิริเมโธ
วัดพระธาตุหริภุญชัย
7
วิรยธมฺโม
วัดหนองเส้ง
8
ชยสาโร
วัดพระธาตุหริภุญชัย
9
อานนฺโท
วัดสังฆาราม
10
คุณยตฺโต
วัดพระธาตุหริภุญชัย
11
ชยาภินนฺโท
วัดพระธาตุหริภุญชัย
12
ปญฺญาสาโร
วัดช้างรอง
13
กิตฺติภทรเมธี
วัดช้างรอง
14
ชาตวิริโย
วัดศรีเมืองยู้
15
รตฺนปญฺโญ
วัดศรีบุญเรือง
16
คุตฺตธมโม
วัดพระธาตุหริภุญชัย
17
ฉตฺตวโร
วัดพระธาตุหริภุญชัย
18
กนฺตสีโล
วัดช้างสี
19
วิญฺญาวโร
วัดอินทขิล
20
วชิรเมธี
วัดป่าม่วง
21
นิภาธโร
วัดหนองเส้ง
22
ปญฺญาคาโร
วัดพระธาตุหริภุญชัย
23
ปญฺญาธโร
วัดพระธาตุหริภุญชัย
24
สิริปญฺโญ
วัดธงสัจจะ
ทั้งหมด 24 รายการ
1 / 1