• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ธีรวํโส
วัดศรีปิงชัย
2
กิตฺตฺญาโณ
วัดหริการาม
3
อาภสฺสโร
วัดเชตวันหนองผำ
4
ภูริปญฺโญ
วัดป่ายางริมปิง
5
อตฺตทนฺโต
วัดเจดีย์ขาว
ทั้งหมด 5 รายการ
1 / 1