• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ธมฺมานนฺโท
วัดพระธาตุหริภุยชัย
2
ปริปุญฺโณ
วัดชัยมงคล
3
กนฺตวีโร
วัดพระธาตุหริภุญชัย
4
สุภทฺโท
วัดสันดอนรอม
5
ชินวโร
วัดจำขี้มด
6
รตนสิริ
วัดหริการาม
7
เอกวณฺณสิริ
วัดวารีสุทธาวาส
8
อินฺทวฑฺโณ
วัดห้วยตองสัก
9
วีรธมฺโม
วัดจักรคำภิมุข
10
ญาณโสภโณ
วัดรมณียาราม
ทั้งหมด 10 รายการ
1 / 1