• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ชยวุฑโฒ
วัดน้ำพุ
2
ฐิตเมโธ
วัดหนองปลาขอ
3
สติสมฺปนฺโน
วัดป่าตึงงาม
4
ฐานวีโร
วัดสันป่าสัก
5
คุณวีโร
วัดหนองเรือ
6
ฐิตสทฺโธ
วัดบ้านใหม่ร่องแกบ
7
จนฺทสาโร
วัดสันป่าสัก
8
สิริวฑฺฒนเมธี
วัดน้ำพุ
ทั้งหมด 8 รายการ
1 / 1