• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
สุจิตฺโต
วัดป่าไม้แดง
2
ปภฺสสรเมธี
วัดสันป่าเหียง
3
อาภากโร
วัดต้นผึ้ง
4
วรภทฺโท
วัดกู่ป่าลาน
5
โฆสิตธมฺโม
วัดบ้านแจ่ม
6
ขนฺติธโร
วัดเหมืองกวัก
7
ฐานุตฺตโร
วัดฮ่องก่อม่วง
8
อคฺคเตโช
วัดสันคะยอม
9
เตชวีโร
วัดบ้านแจ่ม
10
สีลสํวโร
วัดบ้านแจ่ม
ทั้งหมด 10 รายการ
1 / 1