• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ปญฺญาวฑฺฒโณ
วัดบ้านโฮ่งหลวง
2
สิทฺธิชโย
วัดศรีโสดา
3
สิทฺธิชโย
วัดศรีโสดา
4
ธมฺมทินฺโน
วัดทาสบเมย
ทั้งหมด 4 รายการ
1 / 1