• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ฐิตเมโม
วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม
2
ขนฺติสมฺปนฺโน
วัดพระพุทะบาทห้วยต้ม
3
ฐิตสาโร
วัดแม่หว่างต้นผาง
4
-
วัดแม่หว่างต้นผาง
ทั้งหมด 4 รายการ
1 / 1