• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ธมฺมทสฺสี
วัดท่าช้าง
2
ปภสฺสโร
วัดสันติวนาราม
3
สุวณฺณโชโต
วัดสันติวนาราม
4
ฐิตเมธี
วัดต้นผึ้ง
ทั้งหมด 4 รายการ
1 / 1