• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
อตฺตาภโย
วัดบัวแก้วเกษร
2
ปสนฺโน
วัดบางเตยนอก
3
ฐิตพโล
วัดดอนใหญ่
4
รวิวณฺโณ
วัดบ้านพร้าวนอก
5
ถิรจิตฺโต
วัดคูบางหลวงอนุกิจวิธูร
6
กิตติปาโล
วัดประชุมราษฏร์
7
ปญฺญาโชโต
วัดว้ดคลองหนึ่ง
8
จนฺทิโก
วัดพิรุณศาสตร์
9
อธิการิโก
วัดโพสพผลเจริญ
10
ปญฺญาวุฑฺโฒ
วัดพระธรรมกาย
11
ปุญฺญนาโถ
วัดพระธรรมกาย
12
ญาณเตโช
วัดฉาง
13
อรุโณ
วัดลำมหาเมฆ
14
อมโร
วัดกล้าชอุ่ม
15
อภินนฺโท
วัดสุทธาวาส
16
อภิชาโต
วัดศรีสโมศร
17
ถิรญาโณ
วัดชัยมังคลาราม
18
ฐิตวโร
วัดพระธรรมกาย
19
ฐานธมฺโม
วัดเจริญบุญ
20
ปภสฺสโร
วัดพระธรรมกาย
21
ปญฺญาวชิโร
วัดเกิดการอุดม
22
ปภสฺสโร
วัดสระบัว
23
ปญฺญาทีโป
วัดขุมแก้ว
24
ปญฺญาวฑฺฒโน
วัดตำหนัก
25
สุภกิจฺโจ
วัดบางโพธิ์ใน
26
กตปุญฺโญ
วัดคลองขุด
27
สุนฺทโร
วัดคลองหนึ่ง
28
สุทฺธิปญฺโญ
วัดบ่อเงิน
29
สุชาโต
วัดเทียนถวาย
30
เขมวโร
วัดเกิดการอุดม
31
ขนฺติธมฺโม
วัดกล้าชอุ่ม
32
สุจิตฺโต
วัดสุนทริการาม
33
ฐิตเมโธ
วัดชินวราราม
34
ภทฺทปญฺโญ
วัดน้ำวน
35
ปภสฺสโร
วัดทศทิศาราม
36
คุณสมฺปนฺโน
วัดบางเตยกลาง
37
นาถกโร
วัดบัวแก้วเกษร
38
สมณธมฺโม
วัดบึงบาประภาสะวัต
39
ถาวโร
วัดเจดีย์หอย
40
ทีปธมฺโม
วัดสหราษฎร์บำรุง
41
มหาวีโร
วัดพวงแก้ว
42
ชุตินฺธโร
วัดจันทาราม
43
อาสโภ
วัดบ่อเงิน
44
ฐิตปุญโญ
วัดสระบัว
45
วิชาโน
วัดลำมหาเมฆ
46
อโสโก
วัดคลองขุด
47
สนฺติกโร
วัดบางโพธิ์ใน
48
ถาวรธมฺโม
วัดตระพัง
49
เขมสรโณ
วัดมูลจินดาราม
50
ฐิติธมฺโม
วัดพืชอุดม
ทั้งหมด 163 รายการ
1 / 4