• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ฐิตพโล
วัดดอนใหญ่
2
กิตติปาโล
วัดประชุมราษฏร์
3
จนฺทิโก
วัดพิรุณศาสตร์
4
อธิการิโก
วัดโพสพผลเจริญ
5
ถิรญาโณ
วัดชัยมังคลาราม
6
ปภสฺสโร
วัดทศทิศาราม
7
ฐิติธมฺโม
วัดพืชอุดม
8
ฐานงฺกโร
วัดดอนใหญ่
9
รตนโชโต
วัดซอยสามัคคี
10
สารคนฺโธ
วัดลาดสนุ่น
11
เขมนิวตฺโต
วัดทำเลทอง
12
สุรปญฺโญ
วัดโพสพผลเจริญ
13
ปภสฺสโร
วัดซอยสามัคคี
14
วรพนฺโธ
วัดพระธรรมกาย
15
อํสุวฑฺฒโน
วัดอดิศร
16
เขมวีโร
วัดแจ้งลำหิน
17
ฐานวโร
วัดคลองชัน
18
ฐิติโก
วัดทศทิศาราม
19
ธมฺมวโร
วัดพิรุณศาสตร์
20
อิทฺธิเตโช
วัดโพสพผลเจริญ
21
ปิยวณฺโณ
วัดธัญญะผล
22
สนฺตมโน
วัดนิเทศน์ราษฎร์ประดิษฐ์
23
จารุธมฺโม
วัดอดิศร
24
ฐิตสีโล
วัดโสภณาราม
ทั้งหมด 24 รายการ
1 / 1