• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
อธิการิโก
วัดโพสพผลเจริญ
2
รตนโชโต
วัดซอยสามัคคี
3
สารคนฺโธ
วัดลาดสนุ่น
4
สุรปญฺโญ
วัดโพสพผลเจริญ
5
ปภสฺสโร
วัดซอยสามัคคี
6
ฐานวโร
วัดคลองชัน
7
อิทฺธิเตโช
วัดโพสพผลเจริญ
ทั้งหมด 7 รายการ
1 / 1