• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
อาภาธโร
วัดปันเต้า
2
จารุวํโส
วัดเขาแก้ว
3
ญาณทีโป
วัดม่อนคีรีชัย
4
จนฺทโชโต
วัดนายาง
5
วิสุทฺธสีโล
วัดสามขา
6
ธมฺมธโร
วัดศาแลไชย
7
ธมฺมานนฺโท
วัดดอนสัก
8
อาทิจฺโจ
วัดหนองปู่ฮ้อ
9
อธิปญฺโญ
วัดหัวข่วง
10
ชยาภินนฺโท
วัดบ้านเหมี้ยง
11
คมฺภีรปญฺโญ
วัดแม่กัวะ
12
วชิรธมฺโม
วัดปงกา
13
อิสฺสรธมฺโม
วัดวังพร้าว
14
กมโล
วัดเจ็ดยอดพระอารามหลวง
15
อภินนฺโท
วัดวัฒนาราม
16
ผาสุโก
วัดแม่วะหลวง
17
ยตินฺธโร
วัดป่ารวก
18
ปญฺญาวฑฺฒโน
วัดแม่ลืน
19
ฐิตสทฺโธ
วัดนาปราบ
20
จิรายุโก
วัดหัวฝาย
21
ถิรจิตฺโต
วัดผ้าขาว
22
กตธมฺโม
วัดบ้านอ้อน
23
จนฺทรํสี
วัดทุ่งส้าน
24
สุหชฺโช
วัดเขาแก้ว
25
อินฺทํกุโร
วัดศรีชุม
26
ปริปุณฺโณ
วัดหัวข่วง
27
อธิชโย
วัดสันกำแพง
28
อติเมโธ
วัดดอนเปียง
29
ชินวโร
วัดสันโป่ง
30
ปญฺญาธโร
วัดห้วยเรียน
31
สญฺญจิโต
วัดแม่ลืน
32
อริยวํโส
วัดดอนหัววัง
33
สิริวฑฺฒโก
วัดช้างเผือก
34
โกวิโท
วัดสมัยใต้
35
อธิจิตฺโต
วัดแม่กองปิน
36
ถิรธมฺโม
วัดวังมน
37
ปญฺญาวชิโร
วัดบ้านม่วง
38
ยโสธโร
วัดแม่สุขนอก
39
กุสลจิตฺโต
วัดโทกหัวช้าง
40
ปภสฺสโร
วัดช่างแต้ม
41
เขมปญฺโญ
วัดต้นผึ้ง
42
สนฺตจิตฺโต
วัดต้นธงชัย
43
มหาชโย
วัดสุวรรณาราม
44
กตธมฺโม
วัดบ้านกาด
45
ธมฺมธโร
วัดแม่ถอดใต้
46
เตชาธโร
วัดศิริบุญมาราม
47
ธีรวํโส
วัดพระธาตุหมื่นครื้น
48
คุณงฺกโร
วัดนาบ้านไร่
49
ปิยสีโล
วัดสบต๋ำ
50
เตชธมฺโม
วัดศรีก้ำ
ทั้งหมด 222 รายการ
1 / 5