• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
กมโล
วัดเจ็ดยอดพระอารามหลวง
2
ยตินฺธโร
วัดป่ารวก
3
กตธมฺโม
วัดบ้านอ้อน
4
จิรวฑฺฒโน
วัดสบพลึง
5
ญาณเมธี
วัดหลวง
6
มหาปญฺโญ
วัดบ้านโป่ง
7
ฐานิสฺสโร
วัดต้นต้อง
8
ชยเมธี
วัดปงคก
9
กตปุญโญ
วัดนางเหลียว
10
ปฎิภทฺโท
วัดผาแดง
ทั้งหมด 10 รายการ
1 / 1