• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ผาสุโก
วัดแม่วะหลวง
2
ธมฺมธโร
วัดแม่ถอดใต้
3
คุณงฺกโร
วัดนาบ้านไร่
4
อินฺทปญฺโญ
วัดเหล่าน้อย
5
อภินนฺโท
วัดนาบ้านไร่
6
ถิรจิตฺโต
วัดพระบาทแม่วะ
7
จิรวฑฺฒนเมธี
วัดแม่แสลม
8
เตชธมฺโม
วัดดอนไชย
9
จนฺทธมฺโม
วัดเวียง
10
ญาณวีโร
วัดแม่วะเด่นชัย
11
กุสลจิตฺโต
วัดล้อมแรด
12
ญาณวีโร
วัดบ้านดง
13
ขนฺติโก
วัดปากกอง
14
ปภสฺสโร
วัดแม่มอกหัวน้ำ
15
สุจิณฺโณ
วัดสันหลวง
16
อคฺคธมฺโม
วัดแม่วะหลวง
17
ธมฺมพโล
วัดพระบาทแม่วะ
18
อภิปุณฺโณ
วัดแม่ปะดอย
ทั้งหมด 18 รายการ
1 / 1