• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
มหาชโย
วัดสุวรรณาราม
2
ปิยสีโล
วัดสบต๋ำ
3
ฐิตคุโณ
วัดสบต๋ำ
4
สุชาโต
วัดนาแก้วตะวันตก
5
อิสฺสรธมฺโม
วัดนาแก้วตะวันตก
ทั้งหมด 5 รายการ
1 / 1