• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
จารุวํโส
วัดเขาแก้ว
2
ญาณทีโป
วัดม่อนคีรีชัย
3
อธิปญฺโญ
วัดหัวข่วง
4
จิรายุโก
วัดหัวฝาย
5
อินฺทํกุโร
วัดศรีชุม
6
ปริปุณฺโณ
วัดหัวข่วง
7
สิริวฑฺฒโก
วัดช้างเผือก
8
กุสลจิตฺโต
วัดโทกหัวช้าง
9
ปภสฺสโร
วัดช่างแต้ม
10
ธีรวํโส
วัดพระธาตุหมื่นครื้น
11
เตชธมฺโม
วัดศรีก้ำ
12
ทิวานนฺโท
วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม
13
ปสนฺจิตฺโต
วัดพระเจดีย์ซาวหลัง
14
พรหฺมสโร
วัดกู่เกวียน
15
มหาปญฺโญ
วัดทุ่งปงเรียน
16
จีรวฑฒฺโน
วัดวนะคีรีบุญมาราม
17
วิสุทฺธสีโล
วัดบุญเกิด
18
ทินฺนวโร
วัดเมาะพัฒนา
19
สิริปญฺโญ
วัดบ้านกาดใต้
20
เขมโก
วัดพระแท่น
21
จิตฺตสํวโร
วัดประตูต้นผึ้ง
22
ฐานกโร
วัดดอกพร้าว
23
จิรวํโส
วัดพระธาตุเสด็จ
24
วิวฒฺฑโน
วัดน้ำโท้ง
25
โสภณจิตฺโต
วัดบ้านหมาก
26
ปภสฺสโร
วัดปงสนุกใต้
27
ขนฺติวโร
วัดเกาะวาลุการาม
28
อาภากโร
วัดศรีบุญเรือง
29
อมโร
วัดบุญวาทย์วิหาร
30
เตชปญฺโญ
วัดบ้านฟ่อน
31
มานโว
วัดพระเจดีย์ซาวหลัง
32
วิสุทฺธิเมธี
วัดเมืองศาสน์
33
สิริวิริยวํโส
วัดสวนดอก
34
ฐิตธมฺโม
วัดบุญยืน
35
มหาปญฺโญ
วัดน้ำโท้ง
36
ญาณธีโร
วัดต้นธงชัย
37
อธิจิตฺโต
วัดสิงห์ชัย
38
สุนฺทรเมธี
วัดร่องกอก
39
ฐานุตฺตโม
วัดบุญวาทย์วิหาร
40
ปภาโส
วัดศรีล้อม
41
ปภสฺสรจิตฺโต
วัดคะตึกเชียงมั่น
42
ปภสฺสโร
วัดนาก่วมเหนือ
43
โพธิญาโณ
วัดป่าตันกุมเมือง
44
วรธมฺโม
วัดพระเจดีย์ซาวหลัง
45
สกฺสวํโส
วัดนาก่วมเหนือ
46
อกฺกปญฺโญ
วัดบุญเกิด
47
คุณงฺกโร
วัดศรีบุญโยง
48
ฐิตมโน
วัดบ้านต้า
49
ฐานิสฺสโร
วัดนาน้อย
50
ถาวโร
วัดบ้านฟ่อน
ทั้งหมด 64 รายการ
1 / 2