• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ปริปุณฺโณ
วัดหัวข่วง
2
ปภสฺสโร
วัดช่างแต้ม
3
ปภสฺสโร
วัดปงสนุกใต้
4
อมโร
วัดบุญวาทย์วิหาร
5
สกฺสวํโส
วัดนาก่วมเหนือ
6
คุณงฺกโร
วัดศรีบุญโยง
ทั้งหมด 6 รายการ
1 / 1