• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
อินฺทํกุโร
วัดศรีชุม
2
กุสลจิตฺโต
วัดโทกหัวช้าง
3
วิสุทฺธสีโล
วัดบุญเกิด
4
สิริปญฺโญ
วัดบ้านกาดใต้
5
วิสุทฺธิเมธี
วัดเมืองศาสน์
6
ปภาโส
วัดศรีล้อม
7
วรธมฺโม
วัดพระเจดีย์ซาวหลัง
8
อกฺกปญฺโญ
วัดบุญเกิด
9
ธมฺมชโย
วัดศรีชุม
10
จิตฺตสุโภ
วัดป่าขาม
ทั้งหมด 10 รายการ
1 / 1