• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
เตชธมฺโม
วัดศรีก้ำ
2
เขมโก
วัดพระแท่น
3
เตชปญฺโญ
วัดบ้านฟ่อน
4
ฐิตมโน
วัดบ้านต้า
5
ถาวโร
วัดบ้านฟ่อน
ทั้งหมด 5 รายการ
1 / 1