• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ธีรวํโส
วัดพระธาตุหมื่นครื้น
2
มานโว
วัดพระเจดีย์ซาวหลัง
3
ญาณธีโร
วัดต้นธงชัย
4
อคฺคธมฺโม
วัดพระเจดีย์ซาวหลัง
ทั้งหมด 4 รายการ
1 / 1