• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
จนฺทรํสี
วัดทุ่งส้าน
2
อธิจิตฺโต
วัดแม่กองปิน
3
ปญฺญาวชิโร
วัดบ้านม่วง
4
ฐิตวายาโม
วัดบ้านกลาง
5
คุตฺตสีโล
วัดศรีดอนมูล
6
อภิปุณฺโณ
วัดปลายนาหลวง
ทั้งหมด 6 รายการ
1 / 1