• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
อาทิจฺโจ
วัดหนองปู่ฮ้อ
2
อชิโต
วัดปันง้าว
3
ปญฺญาวุฑฺโฒ
วัดเตาปูน
4
ปญฺญาวชิโร
วัดต้นซ้อ
5
คมฺภีรปญฺโญ
วัดต้นซ้อ
ทั้งหมด 5 รายการ
1 / 1