• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
กนตฺธมฺโม
วัดห้วยอ้อย
2
อธิวโร
วัดห้วยเลิศ
3
สุวณฺโณ
วัดน้ำปึง
4
เตชธมฺโม
วัดห้วยคอม
5
สุมนปุตโต
วัดน้ำสิงห์ใต้
6
ยโสธโร
วัดน้ำสิงห์ใต้
7
พนฺธุโม
วัดหาดลั้ง
8
โสภณปญฺโญ
วัดสิงห์คอมพัฒนา
9
ปญฺญาวุฑฺโฒ
วัดน้ำสิงห์ใต้
10
ฐิตสีโล
วัดท่าแฝก
11
จารุวณฺโณ
วัดปากลี
ทั้งหมด 11 รายการ
1 / 1