• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
กนตฺธมฺโม
วัดห้วยอ้อย
2
สุวณฺโณ
วัดน้ำปึง
3
ฐิตสีโล
วัดท่าแฝก
4
จารุวณฺโณ
วัดปากลี
ทั้งหมด 4 รายการ
1 / 1