• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ฐิตธมฺโม
วัดศรัสะอาดโพธิ์ชัย
2
อธิปญฺโญ
วัดช่องลม
3
เตชธโร
วัดประชาสวรรค์
4
วินโย
วัดวังผาชัน
5
จตฺตมโล
วัดชัยชนะพล
6
กลฺยาโณ
วัดโพนร้อง
7
อาภกโร
วัดช่องลม
8
สิริจนฺโท
วัดต้นตาล
9
กนฺตปญฺโญ
วัดชุมพล
10
ธมฺมทีโป
วัดทรายมูล
11
มหาญาโณ
วัดโพนสว่าง
12
ถิรปญฺโญ
วัดต้นตาล
13
ตปสีโล
วัดชัยชนะพล
14
สติสมฺปนฺโน
วัดห้วยแมง
ทั้งหมด 14 รายการ
1 / 1