• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ฐิตธมฺโม
วัดศรัสะอาดโพธิ์ชัย
2
อธิปญฺโญ
วัดช่องลม
3
จตฺตมโล
วัดชัยชนะพล
4
อาภกโร
วัดช่องลม
5
ตปสีโล
วัดชัยชนะพล
6
สติสมฺปนฺโน
วัดห้วยแมง
ทั้งหมด 6 รายการ
1 / 1