• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
จนฺทปญฺโญ
วัดบ่อบี้ยวนาราม
2
ถาวรจิตฺโต
วัดโพธิ์ชัยศรี
3
สุภทฺโท
วัดป่าเซ่า
4
ฉินฺนาลโย
วัดโคกเหนือ
5
ฐานวีโร
วัดโพธิ์ชัยศรี
ทั้งหมด 5 รายการ
1 / 1