• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ถาวรจิตฺโต
วัดโพธิ์ชัยศรี
2
สุภทฺโท
วัดป่าเซ่า
3
ฉินฺนาลโย
วัดโคกเหนือ
4
ฐานวีโร
วัดโพธิ์ชัยศรี
ทั้งหมด 4 รายการ
1 / 1