• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
สนฺตมโน
วัดใหม่สามัคคี
2
ธมฺมวโร
วัดหาดกำแพง
3
สีลเตโช
วัดกองโค
4
กมฺพโล
วัดศรีจำปาศักดิ์
5
อติพโล
วัดป่ากะพี้
ทั้งหมด 5 รายการ
1 / 1