• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
วุฑฺฒิโก
วัดชายเขาเหนือ
2
ชุมพล
วัดชายเขาเหนือ
3
ณกรณ์ชัย
วัดกลาง
4
มหาปญฺโญ
วัดคลองโพธิ์
5
วรปญฺโญ
วัดห้วยโปร่ง
6
สุภาจาโร
วัดยางโทน
7
โชติวํโส
วัดเด่นกระต่าย
8
วรธมฺโม
วัดเด่นด่าน
9
จนฺทโก
วัดเทพนิมิตจอมคีรีธรรม
10
ธมฺมวโร
วัดคุ้งตะเภา
11
จรณธมฺโม
วัดใหญ่ท่าเสา
12
ปญฺญาธโน
วัดนาลับแลง
13
ปภสฺสโร
วัดดอยท่าเสา
14
สนฺตจิตฺโต
วัดหมอนไม้
15
ปริชาโน
วัดบ้านเกาะ
16
สมชาย
วัดคุ้งตะเภา
17
ชวรัตน์
วัดเกษมจิตตาราม
18
จารุธมฺโม
วัดอรัญญิการาม
19
ขีณมโล
วัดหมอนไม้
20
สุภาจาโร
วัดอรัญญิการาม
21
ขมจิตฺโต
วัดกลาง
22
อาภาธโร
วัดเหล่าป่าสา
23
อภโย
วัดอรัญญิการาม
24
ฐานุตฺตโร
วัดวังดิน
25
ฐิตสีโล
วัดผาจุก
26
กนฺตวณฺโณ
วัดใหญ่ท่าเสา
27
อิสิญาโณ
วัดอรัญญิการาม
28
เตชธมฺโม
วัดอรัญญิการาม
29
วชิรญาณเมธี
วัดคุ้งตะเภา
30
โชติวโร
วัดธรรมาธิปไตย
31
สุเมโธ
วัดคลองโพธิ์
32
สิริภทฺโท
วัดคลองโพธิ์
33
อาภสฺสโร
วัดโพธิ์ชัยศรี
34
ปญฺญาทีโป
วัดคลองโพธิ์
35
ญาณสิทธิ
วัดคลองโพธิ์
36
อติชาโต
วัดคลองโพธิ์
37
ฐิตธมฺโม
วัดอรัญญิการาม
38
พุทฺธสโร
วัดทุ่งเศรษฐี
39
อธิปญฺโญ
วัดใหญ่ท่าเสา
40
ฐิตเมโธ
วัดใหม่เชียงแสน
41
ชาญณรงค์
วัดวังดิน
42
สุทฺธิธมฺโม
วัดท้ายตลาด
43
ตปสีโล
วัดชายเขาเหนือ
44
เตชธมฺโม
วัดท้ายตลาด
45
ปิยานนฺโท
วัดเขาตองพรหมประสิทธิ์
46
ธมฺมวโร
วัดท้ายตลาด
47
ธมฺมธโร
วัดคุ้งตะเภา
48
สุเมโธ
วัดคุ้งตะเภา
49
ขนฺติพโล
วัดวังดิน
50
ปญฺญาพโล
วัดใหม่เจริญธรรม
ทั้งหมด 72 รายการ
1 / 2