• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
อธิปุญโญ
วัดดงสระแก้ว
2
ตปสีโล
วัดฤาษีสำราญ
3
ฐานจาโร
วัดศรีอุทุมพรคณารักษ์
4
ปญฺญาวชิโร
วัดดอยมูล
5
กิตฺติคุโณ
วัดไผ่ล้อม
6
อุตฺตโร
วัดร่มโพธิญาณ
7
ถิรคุโณ
วัดสว่างอารมณ์
8
ธนวณฺโณ
วัดไชย์จุมพล
9
คุณธมฺโม
วัดม่อนปรางค์
10
ปญฺญาวุโธ
วัดใหม่เชียงแสน
11
สุทฺธจิตฺโต
วัดม่อนนางเหลียว
12
สิริธมฺโม
-
13
พุทฺธธมฺโม
วัดศรีอุทุมพรคณารักษ์
14
ธีรปญฺโญ
วัดเสาหิน
15
อธิปฺโญ
วัดศรีอุทุมพรคณารักษ์
16
อติชาคโร
วัดศรีอุทุมพรคณารักษ์
17
อุปคุตโต
วัดทุ่งเอี้ยง
18
โฆสโก
วัดท้องลับแล
19
ฐานวุฑฺโฒ
วัดดอยมูล
20
ธนปญฺโญ
วัดปทุมคงคา
21
ฐานวโร
วัดดอนแก้ว
22
ปริปุณโณ
วัดสักลาย
23
ปสิทฺโธ
วัดทุ่งเอี้ยง
24
ทสฺสนีโย
วัดพระแท่นศิลาอาสน์
ทั้งหมด 24 รายการ
1 / 1