• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ฐานจาโร
วัดศรีอุทุมพรคณารักษ์
2
สิริธมฺโม
-
3
พุทฺธธมฺโม
วัดศรีอุทุมพรคณารักษ์
4
อธิปฺโญ
วัดศรีอุทุมพรคณารักษ์
5
ธนปญฺโญ
วัดปทุมคงคา
6
ฐานวโร
วัดดอนแก้ว
ทั้งหมด 6 รายการ
1 / 1