• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
สุธมฺโม
วัดจอมคีรีชัย
2
อินฺทปญฺโญ
วัดอัมพวนาราม
3
อาภสฺสโร
วัดเด่นชัย
4
วิสุทฺธิเมธี
วัดร่องเสี้ยว
5
ธมฺมกาโม
วัดอินทนิเวสน์
6
สุจิตฺโต
วัดเด่นชัย
7
ธมฺมทสฺสี
วัดชัยเขต
8
โชติธมฺโม
วัดแพะโรงสูบ
9
สิริคุตโต
วัดปางเคาะ
10
ฐิติสมฺปนฺโน
วัดชัยเขต
11
สุวณฺณภทฺโท
วัดเด่นชัย
12
ทสพโล
วัดชัยเขต
13
ยสินฺธโร
วัดบ่อแก้ว
14
ฐานวโร
วัดห้วยไร่
15
ติสรโณ
วัดน้ำโค้ง
16
วรญาโณ
วัดน้ำแรม
17
ปญฺญานนฺโท
วัดเด่นทัพชัย
18
ฐานกโร
วัดแพะโรงสูบ
19
วิชฺชสุนทโร
วัดร่องแดง
20
ฐิตฺเมโธ
วัดเด่นชัย
21
สจฺจวโร
วัดพงป่าหวาย
ทั้งหมด 21 รายการ
1 / 1