• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
วิสุทฺธจิตโต
วัดค้างปินใจ
2
กลฺยาณเมธี
วัดพระบาทมิ่งเมืองฯ
3
ทิพวณฺโน
วัดหัวข่วง
4
วุฑฒิโก
วัดเมธังกราวาส
5
ปญฺญาวชิโร
วัดพระบาทมิ่งเมือง
6
คุณสํวโร
วัดพระบาทมิ่งเมือง
7
วํสวโร
วัดพระบาทมิ่งเมือง
8
พชรเมธี
วัดพระธาตุช่อแฮ
9
เขมานนฺโท
วัดพระบาทมิ่งเมือง
10
สุเมโธ
วัดพระบาทมิ่งเมืองฯ
11
กิตฺติวุฑโฒ
วัดร่องซ้อ
12
อภิวฑฺฒโน
วัดร่องซ้อ
13
พลวฑฺฒโน
วัดมณีวรรณ
14
ปิยวฺฒฑโน
วัดน้ำโค้ง
15
วินโย
วัดเหมืองแดง
16
อริยเมธี
วัดชัยมงคล
17
พลรตโน
วัดพระบาทมิ่งเมือง
18
วชิรปญฺโญ
วัดพระบาทมิ่งเมือง
19
ฐิตฺสทฺโธ
วัดสุพรรณ
20
ขนฺติธมฺโม
วัดเมธังกราวาส
21
ญาณวโร
วัดเมธังกราวาส
22
ชยานนฺโท
วัดเมธังกราวาส
23
กิตฺติญาโณ
วัดพระนอน
24
ชยวฑฺฒโน
วัดสองแคว
25
ปญฺญาวชิโร
วัดพนมขวัญ
ทั้งหมด 25 รายการ
1 / 1