• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ธมฺมจารี
วัดศรีชุม
2
อาภากโร
วัดมณีวรรณ
3
กิตฺติวฑฺฒนเมธี
วัดสวรรคนิเวศ
4
จารุวํโส
วัดมหาโพธิ์
5
วชิรญาโณ
วัดสวรรคนิเวศ
6
คเวสโก
วัดสวรรคนิเวศ
ทั้งหมด 6 รายการ
1 / 1