• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
โชติปญฺโญ
วัดนาสาร
2
มหาปญฺโญ
วัดดงลาน
3
รตนโชโต
วัดดงลาน
4
จารุวํโส
วัดแม่หลู้
5
โกวิโท
วัดดงลาน
6
อุตฺตโม
วัดแม่หีด
7
สิริปญฺโญ
วัดดงลาน
ทั้งหมด 7 รายการ
1 / 1