• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
วรชิโต
วัดป่าม่วง
2
กิตติสาโร
วัดปันเจน
3
ปุณฺญาคโม
วัดวังเบอะ
4
ญาณฺสมฺปนฺโน
วัดห้วยหอยดอยมงคล
5
ปภสฺสโร
วัดป่าไผ่
6
จนฺทสิริ
วัดแม่ขมวก
7
ชินวํโส
วัดชัยสิทธิ์
8
ปญฺญาวโร
วัดแม่กระต๋อม
9
กิตติปญฺโญ
วัดม่วงคำ
10
ขนฺติจิตฺโต
วัดหาดรั้ว
11
ธมฺมวฑฺฒโน
วัดสลกธรรมาราม
12
มหาปญฺโญ
วัดพระธาตุพระกัปป์
13
กตนาโถ
วัดวังเบอะ
14
สุชาโต
วัดใหม่กลาง
15
ถาวรจิตฺโต
วัดดงยาง
16
เขมปญฺโญ
วัดบางสนุก
17
อุปลวณฺโณ
วัดสัมฤทธิบุญ
18
รตนโชโต
วัดแช่ฟ้า
19
อนุภทฺโธ
วัดบางสนุก
20
จนฺทโร
วัดวังลึก
21
ธมฺมิโก
วัดจิตตวิเวการาม
22
วริทฺธิทีโป
วัดนาฮาง
23
โชติปญฺโญ
วัดสัมฤทธิบุญ
24
ปภสฺสโร
วัดวังเบอะ
25
พุทธวิริโย
วัดศรีบุญเรือง
26
ปิยธมฺโม
วัดแม่บงใต้
27
กิตติสาโร
วัดรัมณีย์
28
ปญฺญพโล
วัดศรีบุญนำ
29
ปภสฺสโร
วัดวังกวาง
30
อภิวฒฺนเมธี
วัดนาใหม่
31
กตนาโถ
วัดวังขอน
ทั้งหมด 31 รายการ
1 / 1