• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ปุณฺญาคโม
วัดวังเบอะ
2
ญาณฺสมฺปนฺโน
วัดห้วยหอยดอยมงคล
3
ขนฺติจิตฺโต
วัดหาดรั้ว
4
กตนาโถ
วัดวังเบอะ
5
สุชาโต
วัดใหม่กลาง
6
เขมปญฺโญ
วัดบางสนุก
7
อนุภทฺโธ
วัดบางสนุก
8
ปภสฺสโร
วัดวังเบอะ
9
อภิวฒฺนเมธี
วัดนาใหม่
ทั้งหมด 9 รายการ
1 / 1