• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ชยานนฺโท
วัดห้วยขอน
2
อาทโร
วัดดอนชัย
3
กิตฺติวณฺโณ
วัดเทพสุนทรินทร์
4
วชิรญาโณ
วัดหัวเมือง
5
ขนฺติโสภโณ
วัดลูนิเกต
6
จารุธมฺโม
วัดห้วยโป่ง
7
จนฺทสาโร
วัดดอนแก้ว
8
ปภาโส
วัดศรีมูลเรือง
9
ภูริปัญโญ
วัดทุ่งน้าว
10
กุสลจิตฺโต
วัดหนุนเหนือ
11
กิตฺติภทฺโท
วัดสันปู่สี
12
พลาธิโก
วัดลองลือบุญ
13
ภทฺทรธมฺโม
วัดมัทธะ
14
ปิยสีโล
วัดดงเจริญ
15
สุเมโธ
วัดดอนชัย
16
ชยานนฺโท
วัดวังฟ่อน
17
จนฺทวํโส
วัดห้วยหม้าย
18
อุทโย
วัดมัทธะ
19
สุธมฺโม
วัดดอนชัย
20
คมฺภีรปญฺโญ
วัดทุ่งน้าว
ทั้งหมด 20 รายการ
1 / 1