• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
วชิรญาโณ
วัดหัวเมือง
2
ภทฺทรธมฺโม
วัดมัทธะ
3
ปิยสีโล
วัดดงเจริญ
4
ชยานนฺโท
วัดวังฟ่อน
5
อุทโย
วัดมัทธะ
ทั้งหมด 5 รายการ
1 / 1