• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
อาทโร
วัดดอนชัย
2
จารุธมฺโม
วัดห้วยโป่ง
3
ภูริปัญโญ
วัดทุ่งน้าว
4
สุเมโธ
วัดดอนชัย
5
สุธมฺโม
วัดดอนชัย
ทั้งหมด 5 รายการ
1 / 1