• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ขนฺติวโร
วัดทุ่งแค้ว
2
อาภาธโร
วัดหนองใหม่
3
อภิวฑฺฒโน
วัดย่านยาว
4
ขนฺติพโล
วัดแม่คำมีรัตนปัญญา
ทั้งหมด 4 รายการ
1 / 1