• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
อคฺคธมฺโม
วัดหนองบัว
2
วชิโรภาโส
วัดตาลชุม
3
อินทฺปญฺโญ
วัดพงษ์
4
ชยธมโม
วัดศาลา
5
พุทฺธินนฺโท
วัดดอนตัน
6
พุทฺธครุโก
วัดท่าช้าง
7
ธีรเมธี
วัดดงไพรวัลย์
8
จิรวฑฺฒโน
วัดรัชดา
9
จิรธมฺโม
วัดนาเตา
10
ทิพฺพมงฺคโล
วัดนาวีวนาราม
11
อภิวฑฺฒโน
วัดนาแดง
12
ธีรวํโส
วัดศรีดอนชัย
13
จกฺกวโร
วัดแคว้ง
14
วรปญฺโญ
วัดดอนมูล
15
วิชฺชาธโร
วัดคันนา
16
อคฺคเตโช
วัดหนองรัง
17
ถิรสมฺปนฺโน
วัดดอนชัย
18
ทีปธมฺโม
วัดที่พักสงฆ์สันติคีรีบรรพต
19
สิริธมฺโม
วัดผาตูบ
20
ชยานนฺโท
วัดสวนหอม
21
จิรวฑฺฒโณ
วัดนิโครธาราม
22
ธีรวโร
วัดพืชมงคลวนาราม
23
สุเมโธ
วัดใหม่ไชยสถาน
24
รกฺขิตญาโญ
วัดภูมินทร์
25
ชวนปญฺโญ
วัดต้นต้อง
26
อกิญฺจโน
วัดห้อยซ้อ
27
อธิจิตฺโต
วัดบุญยืน พระอารามหลวง
28
ธีรวํโส
วัดรัชดา
29
สุมงฺคโล
วัดน้ำอูน
30
สุเมธี
วัดผาสิงห์
31
อุฎฺฐาโน
วัดหัวน้ำ
32
ธีรวโร
วัดนาปัง
33
สุขุมาโล
วัดผาเวียง
34
ปิยธมฺโม
วัดเชียงของ
35
ถิรจิตฺโต
วัดไผ่งาม
36
สุเมโธ
วัดพระธาตุดอยหงส์
37
กตธมฺโม
วัดขึ่งเจริญ
38
อธิจิตฺโต
วัดบง
39
อรุโณ
วัดใหม่
40
สิริธมฺโม
วัดปิตุราษฎร์
41
ถิรธมฺโม
วัดน้ำแพะ
42
กตสาโร
วัดสร้อยพร้าว
43
รตนโชโต
วัดดอนแก้ว
44
วิจิตฺตธมฺโม
วัดพระธาตุจอมพริก
45
อภิวฒฺฑโณ
วัดฉิมพลีวนาราม
46
จตฺตมโร
วัดเชตวัน
47
ธนวํโส
วัดเชียงบาล
48
ธมฺมวโร
วัดศรีสระวงศ์
49
สํวโร
วัดท่าล้อ
50
ฐิตวโร
วัดตาลชุม
ทั้งหมด 272 รายการ
1 / 6