• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
จิรวฑฺฒโน
วัดรัชดา
2
วิชฺชาธโร
วัดคันนา
3
ธีรวํโส
วัดรัชดา
4
อุฎฺฐาโน
วัดหัวน้ำ
5
กตสาโร
วัดสร้อยพร้าว
6
รตนโชโต
วัดดอนแก้ว
7
อภิวฒฺฑโณ
วัดฉิมพลีวนาราม
8
อนิญฺชิโต
วัดหนองแดง
9
วชิรญาโณ
วัดน้ำคา
10
ฐานุตฺตโร
วัดคันนา
11
ปิยธมฺโม
วัดคันนา
12
สุวณฺณสิริ
วัดกลาง
13
อุฎฺฐาโน
วัดกลาง
14
สุธมฺโม
วัดกลาง
15
สีลโชโต
วัดพญาแก้ว
16
ปุญฺญกาโม
วัดหนองแดง
17
ทีปธมฺโม
วัดพร้าว
18
สุมงฺคโล
วัดรัชดา
ทั้งหมด 18 รายการ
1 / 1