• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
อุฎฺฐาโน
วัดหัวน้ำ
2
กตสาโร
วัดสร้อยพร้าว
3
รตนโชโต
วัดดอนแก้ว
4
สุวณฺณสิริ
วัดกลาง
5
อุฎฺฐาโน
วัดกลาง
6
สุธมฺโม
วัดกลาง
7
ทีปธมฺโม
วัดพร้าว
ทั้งหมด 7 รายการ
1 / 1