• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
วชิโรภาโส
วัดตาลชุม
2
พุทฺธินนฺโท
วัดดอนตัน
3
อรุโณ
วัดใหม่
4
สิริธมฺโม
วัดปิตุราษฎร์
5
วิจิตฺตธมฺโม
วัดพระธาตุจอมพริก
6
ฉนฺทธมฺโม
วัดปิตุราษฏร์
7
สิริวิชโย
วัดจักรวรรณ
8
ชยลงฺกาโร
วัดพุ่มมาลา
9
ภูริวฑฺฒโน
วัดหนองช้างแดง
10
ธีรปญฺโญ
วัดนิโครธาราม
11
สิริธมฺโม
วัดตาลชุม
12
สิริภทฺโท
วัดเชียงแล
13
ปญฺญาวโร
วัดป่าเหียง
14
กตธมฺโม
วัดแหน
15
ธมฺมรํสี
วัดตาลชุม
16
ฐิติโก
วัดนิโครธาราม
17
ปญฺญาวชิโร
วัดโพธิ์ไทร
18
ฐิตเมโธ
วัดน้ำไคร้
19
เตชปุญฺโญ
วัดเชียงแล
20
ธนวฑฺฒโน
วัดน้ำไคร้
21
ขนฺติสุโภ
วัดสุคันธาราม
22
สิริจนฺโท
วัดทุ่งฆ้อง
23
ชีวสุทฺโธ
วัดนิโครธาราม
24
จารุธมฺโม
วัดตาลชุม
25
สุเมธี
วัดดอนตัน
ทั้งหมด 25 รายการ
1 / 1