• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
วิจิตฺตธมฺโม
วัดพระธาตุจอมพริก
2
ภูริวฑฺฒโน
วัดหนองช้างแดง
3
ปญฺญาวชิโร
วัดโพธิ์ไทร
4
ฐิตเมโธ
วัดน้ำไคร้
5
ธนวฑฺฒโน
วัดน้ำไคร้
6
สิริจนฺโท
วัดทุ่งฆ้อง
ทั้งหมด 6 รายการ
1 / 1